EN | MN
 1. Чадамжийн гэрчилгээ: 200
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 300
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 250
  Шалгалт өгсөн сурагч: 100
 2. Чадамжийн гэрчилгээ: 300
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 400
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 350
  Шалгалт өгсөн сурагч: 210
 3. Чадамжийн гэрчилгээ: 560
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 800
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 800
 4. Чадамжийн гэрчилгээ: 540
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 800
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 700
 5. Чадамжийн гэрчилгээ: 600
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 900
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 800
 6. Чадамжийн гэрчилгээ: 610
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 950
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 800
 7. Чадамжийн гэрчилгээ: 650
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 900
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 800
 8. Чадамжийн гэрчилгээ: 690
  Нийт мэргэжлүүд: 582
  МЗ гэрчилгээ: 900
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 800
 9. Чадамжийн гэрчилгээ: 720
  Нийт мэргэжлүүд: 580
  МЗ гэрчилгээ: 900
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 550
  Шалгалт өгсөн сурагч: 850
 10. Чадамжийн гэрчилгээ: 750
  Нийт мэргэжлүүд: 582
  МЗ гэрчилгээ: 1000
  Төгсөгчдийн үнэлгээ баталгаажуулалт: 900
  Шалгалт өгсөн сурагч: 900

Ажил олгогч та, ажил горилогч иргэний мэргэжлийн үнэмлэхний регистрийн дугаар эсвэл бүртгэлийн дугаарыг Гэрчилгээ дугаар талбарт оруулж, гэрчилгээ бүртгэлтэй эсэх талаар мэдээллийг авна уу.