976 9717-0033

Танилцуулга

ЗОРИЛГО ЗОРИЛТ .

2018/01/10
Танилцуулга

МБСҮТ-ийн эрхэм зорилго: Техник мэргэжлийн боловсрол сургалтын чанарын хяналт, үнэлгээний нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, МБСБ-ын төгсөгч болон  иргэдийг үнэлгээний уян хатан, чанартай шуурхай үйлчилгээгээр хангаж, олон улсын жишигт нийцсэн үндэсний мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд оршино.

МБСҮТ-ийн зорилт нь: “Иргэний мэргэжлийн ур чадварыг үнэлж, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх, гэрчилгээжүүлэх, баталгаажуулах”

“Үнэлгээний ажилтанг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах”

“Судалга шинжилгээ хийх, салбарын инновацийг хөгжүүлэх, ЧСС-ын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг боловсруулах”

“Цахим мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх”